Post Category: Disease Pages

ਸਕੁਇੰਟ ਦੇ ਲੱਛਣ, ਕਾਰਨ, ਇਲਾਜ, ਦਵਾਈ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ।

GMoney ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਜ ਦੇ 12 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Doctor

Dr. Saurabh Singh

Hospital / Clinic

Accura Eye Care, Delhi

Watch Full Interview on Youtube

Link to Full Interview
Duration: 6:33 minutes

Listen to Interview on PodcastLink for podcast

Read the full transcript of Health Show in English, Hindi, Marathi, Bengali, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Punjabi

GMoney Anchor - ਡਾਕਟਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ: ਅਸਮਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ?

Dr. Saurabh Singh – ਖੈਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਟਰ ਲੈਂਸ ਅਤੇ ਫੋਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪਰਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਆਕਾਰ 2 ਤੋਂ 4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਇੱਕ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਐਨੀਸੋਕੋਰੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 20% ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਨੀਸੋਕੋਰੀਆ ਦੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

squint eye meaning in hindi

Dr. Saurabh Singh – ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ-ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਸੀਮਾ (0.8 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਜਾਂ ਘੱਟ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਮ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਅੰਤਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

GMoney Anchor - ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ?

Dr. Saurabh Singh – ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 20% ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਐਨੀਸੋਕੋਰੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚੇ 80% ਵਿੱਚ ਐਨੀਸੋਕੋਰੀਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਸਿਸਟਮਿਕ ਜਾਂ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਮਾਹਰ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

GMoney Anchor - ਡਾਕਟਰ, ਅਸਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਇਹ ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂ ਦੋਹਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ?

Dr. Saurabh Singh – ਹਾਂ, ਅਕਸਰ, ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੱਛਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਟੋਸੈਂਸੀਵਿਟੀ, ਗੰਭੀਰ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਐਨੀਸੋਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸਪਸ਼ਟ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਨੀਸੋਕੋਰੀਆ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੁਤਲੀਆਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੋਹਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ.

GMoney Anchor - ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਪਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?

Dr. Saurabh Singh – ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਨੀਸੋਕੋਰੀਆ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਪਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਅੰਤਰੀਵ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਨੀਸੋਕੋਰੀਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ, ਸਟ੍ਰੋਕ, ਜਾਂ ਔਰਬਿਟਲ ਪੁੰਜ। ਇਹ ਆਟੋਨੋਮਿਕ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਨੀਸੋਕੋਰੀਆ ਖੁਦ ਅੰਨ੍ਹੇਪਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰੀਵ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ MRI, ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

GMoney Anchor - ਡਾਕਟਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਐਨੀਸੋਕੋਰੀਆ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਹਨ?

Dr. Saurabh Singh – ਐਨੀਸੋਕੋਰੀਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅੰਤਰੀਵ ਕਾਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਅਸਮਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੋਰ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁੰਜੀ ਐਨੀਸੋਕੋਰੀਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

GMoney Anchor - ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਐਨੀਸੋਕੋਰੀਆ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਟਿਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

Dr. Saurabh Singh – ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨੀਸੋਕੋਰੀਆ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇਤਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਵਰਗੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੁਤਲੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦਾ ਅੰਤਰ ਆਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ 80% ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ।

GMoney Anchor - ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

Dr. Saurabh Singh – ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ, ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।

squint eye meaning in hindi

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ GMoney ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਜ ਦੇ 12 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ EMI ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ/ਕਲੀਨਿਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ GMoney ਨੋ ਕਾਸਟ EMI ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਮੈਡੀਕਲੇਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਜ ਦੇ 12 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

GMoney ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ। GMoney ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ, ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ, ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਸਰਜਰੀ, ਬੇਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ, ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ, ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ, ਬਾਲ ਰੋਗ, ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਦਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ GMoney ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

GMoney ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਨੋ ਕਾਸਟ EMI ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਮੈਡੀਕਲੇਮ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ, GMoney ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ – 022 4936 1515 (ਸੋਮ-ਸ਼ਨਿ, ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ)

https://www.gmoney.in/ 

Watch 400+ interviews of Specialized Doctors on PCOD, Diabetes, Cosmetic treatments, Dental care, Lasik surgery, Piles, IVF, Smile makeover and much more.. please visit https://www.youtube.com/@GMoney_HealthShow 

Do not forget to subscribe to our Channel

 

Disclaimer: THIS WEBSITE DOES NOT PROVIDE MEDICAL ADVICE.

 

The information, graphics, images, and other materials contained on this website are for informational purposes only. No material on this site is intended to be a substitute for medical advice, diagnosis, or treatment.

We suggest you to always seek advice from your physician or other qualified healthcare provider with any questions you may have regarding a medical condition.

Never disregard professional medical advice because of something you have read on this website.

Please note : The content in this blog is extracted from the video and translated using Google Translate.

hair growth tips